اساتید و همکاران

اساتید و همکاران آموزشگاه زبان آریان پور نوین

بابک آریان پور

مدرک : دکتری


25 سال سابقه تدریس

حبیب شفیعی

مدرک : دکتری


22 سال سابقه تدریس

کامران موسوی

مدرک : کارشناسی ارشد


35 سال سابقه تدریس

حامد شفیعی

مدرک : کارشناسی ارشد


15 سال سابقه تدریس

ملیسا هادی بیک

مدرک : کارشناسی ارشد


18 سال سابقه تدریس

مهرناز ابراهیمیان

مدرک : دکتری


18 سال سابقه تدریس

محمود محمدی خمینی

مدرک : کارشناسی ارشد


20 سال سابقه تدریس

محیا غفوری

مدرک : کارشناسی


7 سال سابقه تدریس

اسمان نجف زاده

مدرک : کارشناسی


4 سال سابقه تدریس

کی آرش صالحی

مدرک : دکتری


4 سال سابقه تدریس

شهرزاد خیری

مدرک : کارشناسی ارشد


11 سال سابقه تدریس

مریم محمدی باقری

مدرک : کارشناسی ارشد


6 سال سابقه تدریس

شایسته نامدار خانزاده

مدرک : کارشناسی ارشد


18 سال سابقه تدریس

میلاد وفایی

مدرک : دکتری


19 سال سابقه تدریس

تینا اسدی

مدرک : کارشناسی


14 سال سابقه تدریس

امیرسعید قدوسی

مدرک : کارشناسی


17 سال سابقه تدریس

دیبا عفیفی

مدرک : کارشناسی


4 سال سابقه تدریس

فاطمه شکوری

مدرک : کارشناسی


2 سال سابقه تدریس